Sopimusehdot

Alle olevia Sopimusehtoja sovelletaan 15.6.2018 alkaen StaymanGames Oy:n nettipalvelussa royalehorse.com.

1. Yleistä

Tämä sopimus sisältää Royalehorse -palvelun (myöhemmin Sovellus) käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään Sovellukseen käyttäjä on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan näitä ehtoja.  

2. Sitoumus

StaymanGames Oy on sitoutunut noudattamaan Asiakasmarkkinointiliiton Reilun Pelin Sääntöjä, Sähköisen kuluttajakaupan käytännesääntöjä sekä kuluttajakaupasta säädettyjä lakeja.

3. Käyttöoikeus

Käyttäjä saa oikeuden ostosten tekoon Sovelluksessa rekisteröityessään käyttäjäksi täyttämällä asiakasrekisterilomakkeen. StaymanGames Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakastietojen oikeellisuus ja olla hyväksymättä sellaiset käyttäjät, jotka ovat antaneet virheellisiä, harhaanjohtavia tai muuten riittämättömiä tietoja. Sovellus on tekijänoikeuslain nojalla suojattu ja on tarkoitettu vain ja ainoastaan käyttäjän omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Käyttäjä vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. Järjestelmä valvoo automaattisesti asiakkaan sisäänkirjautumisia.

4.Sopimuksen muuttaminen

Muutokset sopimuksen ehdoissa:

Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat nähtävissä Sovelluksen kotisivuilla. StaymanGames Oy:llä on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Sovelluksen välityksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja palveluja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai Sovelluksen välityksellä. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista johtuvat muutokset:

StaymanGames Oy:llä on lisäksi oikeus muuttaa sopimusta, mukaan lukien hintoja ja laskutusperusteita lainsäädännön, valuuttakurssien ja verojen (kuten arvonlisäveron) ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, StaymanGames Oy:n vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

5.Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

StaymanGames Oy:n vastuusta ja vastuunrajoituksesta:

StaymanGames Oy on vastuussa asiakkaalle Sovelluksen tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. StaymanGames Oy on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin asiakkaan kärsimä vahinko ylittää tämän sopimuksen mukaisesti asiakkaalle mahdollisesti annetun hyvityksen.

StaymanGames Oy ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappiosta, tiedon ja tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä ja niistä aiheutuneista tappioista. StaymanGames Oy:n vastuu kaikista vahingoista rajoittuu, mahdollinen hyvitys mukaan luettuna, aina enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään. Vahingonkorvausta on vaadittava StaymanGames Oy:ltä kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.

StaymanGames Oy  vastaa Sovellukseen itse tuottamastaan sisällöstä. StaymanGames Oy ei vastaa Sovelluksen muusta sisällöstä eikä muusta Sovelluksen kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

StaymanGames Oy ei ole vastuussa asiakkaalle Sovelluksen käytön estymisestä tai Sovelluksessa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, asiakkaan toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai kytkemisestä, asiakkaan huolimattomuudesta, asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuualueeseen kuuluvasta seikasta tai muusta StaymanGames Oy:n  vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Sovelluksen huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä ja puutteellisuuksista.

Ylivoimainen este:

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

6.Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sovellusta vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle sovelluksen käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista.

Käyttäjä vastaa Sovelluksen käytöstä sekä Sovellukseen jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Sovelluksen käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, StaymanGames Oy:lle tai StaymanGames Oy:n sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan StaymanGames Oy:lle tai kolmannelle Sovelluksen  vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Sovelluksen asiakassisällön välittäminen kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty.

Sovelluksen asiakassisällön tai sen osan julkaiseminen on ehdottomasti kielletty.

Palvelun kautta voidaan tarjota myös pääsy kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja materiaaleihin. Tällaisiin kolmansien tarjoamiin palveluihin ja materiaaleihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja ja niistä vastaa kyseinen ulkopuolinen palveluntarjoaja. Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota verkko-osoitteeseen sekä verkko-osoitteessa mahdollisesti oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin, voidakseen varmistua onko kyseinen palvelu osa Sovelluksen tarjoamaa palvelua vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.

7. Tilaus

Kertatilaus: on voimassa kertaluontoisena ja tilauksen sovitun keston ajan. Kertatilaus maksetaan etukäteen ennen tilausjakson aktivointia. Kertatilaus ei ole irtisanottavissa. Käyttäjä ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita eikä sitoudu kuukausittaisiin maksuihin tai ostoihin.

8.Hinnat

Tuotteiden hinnat on esitetty tuote-esittelyjen yhteydessä. Tuotteisiimme sisältyy arvonlisävero (24%). Toimitusmaksua ei peritä digitaalisista tuotteista.

9.Maksuehdot

Käyttäjän on maksettava tilaus oston yhteydessä. Tuotteiden maksuliikenne kulkee Checkout.fi palvelun kautta.

10. Toimitus

Pääosin tuotteet ovat digitaalisia, ja ne toimitetaan heti, kun maksu on kirjautunut järjestelmään.

11. Reklamointi

Virheellinen tuote: Mikäli käyttäjä ei pysty lataamaan tilattua digitaalista sisältöä, tulee hänen tehdä ilmoitus kohtuullisessa ajassa sähköpostitse asiakaspalvelu@staymangames.com

Mikäli asiakkaan maksullisen palvelun käyttö estyy Sovelluksen vaikutuspiirissä ja sen häiriöstä johtuen kokonaan tai oleellisesti osin, asiakkaalla on oikeus saada hyvityksenä maksullisen palvelun käyttöoikeuden pidennys keskeytystä vastaavalla ajalla. Mikäli Sovelluksen virhettä ei voida korjata kohtuullisessa ajassa, eikä käyttöajan pidennyksen voida kokonaisarviossa kohtuudella katsoa muodostavan oikeasuhtaista hyvitystä yksittäistapauksessa, esimerkiksi 24-tunnin kertatilauksissa, asiakkaalla on hyvityksenä oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. StaymanGames Oy ei vastaa asiakkaan laitteistosta tai nettiyhteydestä aiheutuvista häiriöistä.Hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että asiakas ilmoittaa estymisestä asiakaspalveluun viivytyksettä.

Peruuttamisoikeus:
Heti käyttöön saatavilla digitaalisilla tuotteilla ei ole kuluttajasuojalain mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta.

12.Tietoturvallisuus

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. StaymanGames Oy ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta Sovellusta käytettäessä. Asiakas vastaa itse Sovelluksen ja asiakkaan tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen StaymanGames Oy:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

13.Erimielisyydet

StaymanGames Oy´n  ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan,www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Royalehorse asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
StaymanGames Oy
Y-tunnus 2840056-7
Hollituvantie 5 C
15880 HOLLOLA
asiakaspalvelu@staymangames.com
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Mari Niskanen
Puh: 046 938 4048
mari@staymangames.com

Rekisterin nimi
Royalehorse asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä StaymanGames Oy:n muissa tuotelanseerauksissa henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä
 • peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole. Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Rekisteröidyn oikeudet

Royalehorse palvelujen käyttäjillä on oikeus:

 • Saada pääsy käsiteltyihin henkilötietoihin ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. *)
 • Pyytää tietojen oikaisua, rajoitusta ja poistoa. *)
 • Oikeus olla joutumatta sellaisen automaattisen päätöksen teon kohteeksi, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia.
 • Vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella mukaan lukien käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
 • Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, sekä saada tieto korkean riskin aiheuttavasta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.
 • Peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus.
 • Valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuston kautta: http://www.tietosuoja.fi/fi/.

*) Nämä oikeudet voidaan toteuttaa vain, jos pystymme tunnistamaan käyttäjän henkilökohtaisesti.

Toimintaohjeet:

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.